ကားစီးခ်င္သူေတြအတြက္ အခြန္ေတြ ေလ်ာ့လို့ ကားမ်ား ေဈးၾကေတာ့မည္

ပရိသတ္ႀကီးေရ ကားစီးခ်င္သူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေလးပါ…ၾသဂုတ္ ၁ရက္မွ စတင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈမ်ားကို

အေကာက္ခြန္ ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခြဲ၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရပါတယ္။

စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ပါအမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအရ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္အင္ဂ်င္ပါဝါ 2000 CC ႏွင့္ေအာက္ကို လက္ရွိ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊အင္ဂ်င္ပါဝါ 2001 CCႏွင့္အထက္ကို လက္ရွိေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊

SKD စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္ပါဝါ 2000 CC ႏွင့္ေအာက္ကို လက္ရွိအေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊အင္ဂ်င္ပါဝါ 2001 CCႏွင့္အထက္ကို လက္ရွိအေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက MACCS ဌာနခြဲ Help Desk Section ႏွင့္

ဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Writer ; Kwee (Jeeptoolay)

Source ; Original Uploader

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*