၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

Credit
Bago Thu

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတေသာင္း ကံထူးရွင္မေခ်ာစုလွိုင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွေဝါၿမိဳ႕ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။

Credit
Bago Thu

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*