ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံ ရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေလးကိုထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ . . .

ဦးခ်စ္ေ မာင္လမ္းေပၚ က ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံ ရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေ လးကိုထိုးႀကိတ္သြား တဲ့ျဖစ္စဥ္

ယခု သတင္းကို ( Aye thandar Myint ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မေန႔က 19.6.2020 ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ abc ဆိုင္ ဓားၿမ အတိုက္ခံရ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္

ဓားျမထြက္ေျပးရင္း ဆိုင္ဝန္ထမ္းမွ လိုက္ဆြဲၿပီး အျပန္အလွန္ထိုးႀကိတ္ရင္းလမ္းေပၚျဖတ္လာတဲ့ (၄)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်က္ႏွာအထိုးခံခဲ့ရပါတယ္…

ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း – ဓားျပကိုဖမ္းမိသြားၿပီးဟုသိရပါတယ္…

Aye thandar Myint